حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه مجازی بین المللی تولیدکنندگان نانوسلولز و نانوبیومواد دنیا

حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه مجازی بین المللی تولیدکنندگان نانوسلولز و نانوبیومواد دنیا

شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر مستقر در نمایشگاه مجازی بین المللی تولیدکنندگان نانوسلولز و نانوبیومواد دنیا حضور یافت.

تولید مستقیم نانوسلولز از چوب

تولید مستقیم نانوسلولز از چوب

تولید مستقیم نانوسلولز از چوب

ساخت نانوکاغذ شفاف توسط محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه گرگان

ساخت نانوکاغذ شفاف توسط محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه گرگان

محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به ساخت نانوکاغذ شفاف شدند.

دانشگاه والنسیا اسپانیا و گاجامدا اندونزی مشتریان جدید محصولات شرکت نانو نوین پلیمر

دانشگاه والنسیا اسپانیا و گاجامدا اندونزی مشتریان جدید محصولات شرکت نانو نوین پلیمر

به تازگی دانشگاه والنسیا اسپانیا و گاجامدا اندونزی به مشتریان خارجی محصولات شرکت نانو نوین پلیمر پیوستند

تولید تجاری نانو سلولز و نانوکیتین از ضایعات

تولید تجاری نانو سلولز و نانوکیتین از ضایعات

محققان شرکت نانونوین پلیمر با استفاده از پسماندهای کم ارزش کشاورزی و ضایعات پوسته میگو محصولات هایتک نانومتری تولید نمودند