ساخت پانل نانوفیبر سلولز برای نخستین بار در دنیا

ساخت پانل نانوفیبر سلولز برای نخستین بار در دنیا


برای نخستین بار در دنیا محققان شرکت نانو نوین پلیمر با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به ساخت و ارزیابی خواص پانل نانوفیبر سلولز شده اند. در تولید این محصول که به طور صدر در صد از نانوفیبر سلولز تشکیل میشود هیچ گونه جسب یا مواد افزودنی استفاده نشده است. نانوفیبرهای سلولز صرفا از طریق ایجاد پیوندهای هیدروژنی و پدیده در هم رفتکی نانوفیبرها ساختار یکپارچه و مستحکمی ایجاد کردند که ضخامت آن حدود سه میلیمتر بوده است. با عنایت به ضخامت چند میلیمتری نخستین بار مقاومت خمشی یک سازه کاملا ساخته شده از نانوفیبر سلولز ارزیابی گردید. مقاومت کششی و خمشی ویژه این محصول از فولاد و سایر پانلهای چوبی دیگر بیشتر بوده است. همچنین این محصول دارای ویژگی حافظه ابعادی بوده که با کاهشو افزایش میزان رطوبت آن ایجاد میشود. مقاله مرتبط با این محصول در شماره 187 مجله Carbohydrate Polymers  به چاپ رسیده است که در لینک زیر قابل دسترسی است.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861718300997