ساخت نانوکاغذ شفاف توسط محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه گرگان

ساخت نانوکاغذ شفاف توسط محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه گرگان


محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری شرکت نانو نوین پلیمر موفق به ساخت نانوکاغذهای با شفافیت بالا از ترکیب نانوفیبرسلولز باکتریایی، نانوفیبرسلولز چوب و نانوفیبر کیتین با رزین اپوکسی شدند. این مطالعه در طی پایان نامه خانم صدیقه ایزی دانش آموخته کارشناسی ارشد کامپوزیت های لیگنوسلولزی انجام گردید که تحت راهنمایی و مشاوره دکتر حسین یوسفی، دکتر مهدی مشکور و دکتر داود رسولی انجام شد. در این مطالعه نانوکاغذهایی ساخته شد که هم 88 درصد شفافیت نشان دادند و هم مقاومتهای بالایی (حدود 200 مگاپاسکال) داشتند.