تولید تجاری نانو سلولز و نانوکیتین از ضایعات

تولید تجاری نانو سلولز و نانوکیتین از ضایعات

محققان شرکت نانونوین پلیمر با استفاده از پسماندهای کم ارزش کشاورزی و ضایعات پوسته میگو محصولات هایتک نانومتری تولید نمودند

نانو فيبر سلولز صنايع كشور را متحول مي كند

نانو فيبر سلولز صنايع كشور را متحول مي كند

متن مصاحبه مدیرعامل شرکت نانو نوین پلیمر با روزنامه ایران -1391

تولید نانو فیبر سلولز به روش سنتز باکتری توسط محققان کشور

تولید نانو فیبر سلولز به روش سنتز باکتری توسط محققان کشور

تولید تجاری نانوسلولز با روش سنتز باکتری توسط محققان شرکت نانونوین پلیمر در سال 1390 محقق شد

تولید مستقیم نانوفیبر چوب از چوب طبیعی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تولید مستقیم نانوفیبر چوب از چوب طبیعی بدون استفاده از مواد شیمیایی

محققان شرکت نانو نوین پلیمر موفق به تولید مستقیم نانوساختارهای چوبی از خرده چوب بدون حضور مواد شیمیایی شدند

ساخت پانل نانوفیبر سلولز برای نخستین بار در دنیا

ساخت پانل نانوفیبر سلولز برای نخستین بار در دنیا

برای نخستین بار در دنیا، محققان شرکت نانو نوین پلیمر با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به ساخت و ارزیابی خواص پانل نانوفیبر سلولز شده اند