ژل نانوفیبر سلولز-باکتریایی (CNF-G-B)

ژل نانوفیبر سلولز-باکتریایی (CNF-G-B)


ژل نانوفیبر سلولز تولید شده با روش سنتز باکتری با فرآیندهای شیمیایی و از فیلم نانوفیبر سلولز-سنتز باکتری تولید میگردند. در طی فرآیند سنتز باکتری نانوسلولزها بصورت فیلم یکپارچه تشکیل میشوند که بعد از خالص سازی آن فیلم نانوفیبر سلولز تهیه میگردد. جهت مجزاسازی نانوفیبرهای این فیلم نانوسلولزی و بمنظور افزایش دامنه کاربردهای آن بخصوص در کاربردهایی نظیر نانوکامپوزیت فیلم ذکر شده طی فرآیندهای شیمیایی به ژل نانوفیبر سلولز تبدیل میگردد. در این ژل ساختارهای سه بعدی که در فیلم دیده میشود خیلی کاهش یافته و نسبت طول به قطر نانوفیبرها مقداری کاهش می یابد.


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند